భాగవత జయంత్యుత్సవములు 2018, సింగపూర్

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for your registration. We'll keep you posted on further developments. IMPORTANT NOTE : For activity registrations, we will be contacting you on participation requirements & preparation needs separately. Do note that, final selection of activity participants is done by the organizing committee. However, your tickets for admission will still be valid and used to attend the event.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Sri Srinivasa Perumal Temple Singapore

PGP Hall

Singapore, 218123

Singapore

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for your registration. We'll keep you posted on further developments. IMPORTANT NOTE : For activity registrations, we will be contacting you on participation requirements & preparation needs separately. Do note that, final selection of activity participants is done by the organizing committee. However, your tickets for admission will still be valid and used to attend the event.
Event description

Description

తెలుగువారందరికీ మన భాష సంస్కృతుల మీద, ప్రత్యేకించి ఆ కృష్ణభగవానుని లీలల మీద ఆసక్తి పెంచేందుకు ప్రతి సంవత్సరం ఈ భాగవత జయంత్యుత్సవం నిర్వహిస్తున్నాము. తెలుగు భాగవత ప్రచార సమితి నిర్వహిస్తున్న ఈ ఉత్సవాలలో పాల్గొని తెలుగు వెలుగులను మరింత విస్తరింపచేయమని ఇదే మా ఆహ్వానం.

పిల్లల పాటలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, భాగవతగోష్టి, బాలల బొమ్మల / కథల పోటీ విజేతల ప్రకటన వంటి వేడుకలతో పిల్లలకు పెద్దలకు కూడా అనువైనటువంటి కార్యక్రమం. సాయంత్రం చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రసాద ఫలహారాలు ఉంటాయి.

భాగవత బంధువులారా రండి. భాగవతస్మరణలో తరించండి. మన తెలుగు సంస్కృతిని ఆస్వాదించి ఆనందించండి.

ఈ కార్యక్రమాలలో వేటికీ ఫీజు లేదు. ఆసక్తి ఉంటే చాలు.

Note : కథలు, బొమ్మల పోటీలు

పోటీలకు నమోదులు ముగిసినవి. నమోదు చేసుకున్నవారందరికీ కృతజ్ఞతలు. మీకు పోటీ వివరాలు పంపబడ్డాయి. వివరాలండనిచో మాకు ఇమెయిల్ చెయ్య ప్రార్థన.
6 నించి 15 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు ప్రపంచంలో ఎక్కడినుండైనా పాల్గొన వచ్చు : నమోదు, పోటీ నిర్వహణ, విజేతల ప్రకటన, జయపత్ర ప్రదానం అన్నీ అంతర్జాలం ద్వారానే

FAQs

What are the types of admission tickets?

To give clarity to organisers and audience, the tickets are broken into three types. These are:

1. General Admission : For all Singapore residents attending the event as an audience.

2. Activity Participation (SG) : For all Singapore residents participating in బాలల బొమ్మల / కథల పోటీ OR other cultural programs (singing / dancing / Fancy dress). This ticket automatically reserves your seat at the event. You do NOT need to take General Admission separately.

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

The temple is at a central location in Little India. Multiple public transport options exist. If you're taking a car, there is a car park in the temple with limited timeslots. However, there is no reserved parking for the event attendees. Hence, we strongly recommend you to consider parking at the nearby public car park OR take public transport.

How can I contact the organiser with any questions?

Our preferred contact mode is email (bhagavatam.sg@gmail.com). For any clarifications or suggestions, you can contact the following organizing team members. Mamata - 9147 4290 | Namrata - 9028 5901 | Krishna - 8299 1385 | Ravi - 9889 7203 | Vidya - 9148 7240

Do I have to bring my printed ticket to the event?

No need. You can show your e-ticket on your mobile. If you are NOT bringing an e-ticket, please bring a printed ticket for the organisers to scan and confirm your attendance.

Can I update my registration information?

Yes. Please update your registration information on email.

Is my registration fee or ticket transferrable?

Except for General Admission tickets, all other ticket types are specific to the registered participants.

Is it ok if the name on my ticket or registration doesn't match the person who attends?

Except for General Admission tickets, all other ticket types are specific to the registered participants.

Date and Time

Location

Sri Srinivasa Perumal Temple Singapore

PGP Hall

Singapore, 218123

Singapore

View Map

Save This Event

Event Saved