பட்டறை: சிறுகதையிலிருந்து திரைக்கதை, வசனம் உருவாக்குதல் | Read! Fest

Actions and Detail Panel

Sold Out

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

National Library Building (Imagination & Possibility Room)

100 Victoria Street

Singapore, 188064

Singapore

View Map

Event description
Workshop: How to create Screenplays and Dialogues from Short stories

About this event

பட்டறை: சிறுகதையிலிருந்து திரைக்கதை, வசனம் உருவாக்குதல்

Workshop: How to create Screenplays and Dialogues from Short stories 

  • 18 July 2021, Sunday
  • 3pm to 6pm
  • Imagination & Possibility Rooms, National Library Building

Synopsis

இந்தப் பட்டறையில், ஒரு சிறுகதையை எப்படி திரைக்கதையாகவும் வசனமாகவும் எழுதுவது என்பதைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். சலீம் ஹாதி, சிறுகதையிலிருந்து திரைக்கதை எழுதுவதன் அடிப்படைக் குறிப்புகளை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்வார்.

In this workshop participants will learn how to turn a short story into a screenplay and dialogue. Saleem Hadi will show you the basics of constructing a script from a short story

About the Speaker

Saleem Hadi Profile:

Saleem Hadi is an award-winning hybrid visual-storyteller who uses theatre and film to shed light on national narratives and social issues. Saleem Hadi is the first Singaporean to have won the REEL IDEA STUDIO’s CANNES 2008 DISTINGUISHED COMMUNITY DOCUMENTARY AWARD for his documentary. Saleem Hadi runs his BLACSPICE MEDIA, a media company which aims to fulfil the needs of entertainment, education and enterprise through its three wings of operations - productions, enrichment programmes and media consultation.

This programme is based on மெய்நிகரி/ Meinigari a Read! Fest featured title.

For the full listing of Read! Fest programmes, visit go.gov.sg/readfest21

About Read! Fest 2021

Read! Fest 2021 invites you on a forward-looking journey of self-discovery. With the theme of Reboot, take a moment to re-examine and refresh your lenses on day-to-day aspects that shape our lives.

Anchored by 12 key books and topics, Read! Fest will host over 60 programmes – from talks by world-renowned authors to workshops and experiences – each curated to immerse you in a world of thoughtful ideas for our time.

From myths and minimalism to work and womanhood, stretch out to explore new worlds and perspectives. Where will you find yourself?

For more info, visit go.gov.sg/nrm-readfest21.


		பட்டறை: சிறுகதையிலிருந்து திரைக்கதை, வசனம் உருவாக்குதல் | Read! Fest image

Onsite Programme/Event Administrative Information

  • This programme is conducted onsite only.
  • Only limited seats are allocated, and Safety Management Measures rules are to be observed.
  • Participants must arrive 5 minutes before the session commences. Seats of late attendees will be given to others.
  • The National Library Board, Singapore (NLB) reserves the right to deny entry to participants who do not abide by the Safety Management Measures rules.
Share with friends

Date and time

Location

National Library Building (Imagination & Possibility Room)

100 Victoria Street

Singapore, 188064

Singapore

View Map

{ _('Organizer Image')}

Organiser GoLibrary | National Library Board, Singapore

Organiser of பட்டறை: சிறுகதையிலிருந்து திரைக்கதை, வசனம் உருவாக்குதல் | Read! Fest

The National Library Board (NLB) manages a network of 27 public libraries, the National Library and the National Archives of Singapore. NLB promotes reading, learning and information literacy by providing a trusted, accessible and globally-connected library and information service through the National Library and a comprehensive network of Public Libraries.

Save This Event

Event Saved