கற்க கசடற! : இன்பாவுடன் குறள் நேரம் / Thirukkural Stories with Inbha

கற்க கசடற! : இன்பாவுடன் குறள் நேரம் / Thirukkural Stories with Inbha

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Sengkang Public Library - Early Literacy Area

1 Sengkang Square Compass One

#03-28 & #04-19

Singapore, 545078

Singapore

View map

கற்க கசடற! : இன்பாவுடன் குறள் நேரம் / Thirukkural Stories with Inbha

About this event

கற்க கசடற! : இன்பாவுடன் குறள் நேரம் / Thirukkural Stories with Inbha

செங்காங் பொது நூலகம்/ Sengkang Public Library

8-Jul, 12-Aug, 9-Sep, 14-Oct, 11-Nov & 9-Dec

(மாதத்தின் 2வது வெள்ளி | 7 - 7.30pm/Second Friday of every month)

Programme Zone level 4

(5 முதல் 10 வயதினருக்கான கதைகள்)/ 5 to 10years

கற்க கசடற! : இன்பாவுடன் குறள் நேரம் / Thirukkural Stories with Inbha image

Share with friends